กลับเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
รายงานผลการจัดทำผลผลิตและเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 4 (1 ก.ค.60-30 ก.ย.60)
แบบฟอร์ม แผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อตกลงการจัดทำผลผลิตและเป้าหมายตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
04.07.2017 |
เอกสารแนบ : แผน SDA2562 กิจการนิสิต.xlsx [18.35 KB]
เอกสารแนบ : แผน SDA2562 บริการวิชาการ.xlsx [21.94 KB]
เอกสารแนบ : แผน SDA2562 บริหาร.xlsx [16.81 KB]
เอกสารแนบ : แผน SDA2562 วิจัย.xlsx [21.34 KB]
เอกสารแนบ : แผน SDA2562 วิชาการ.xlsx [17.33 KB]
เอกสารจัดทำ ข้อตกลงการจัดทำผลผลิตและเป้าหมายตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ข้อตกลงการจัดทำผลผลิตและเป้าหมายตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
10.10.2016 |
เอกสารแนบ : SDA2561 บริการวิชาการ.xls [50.00 KB]
เอกสารแนบ : SDA2561กิจการนิสิต.xls [38.50 KB]
เอกสารแนบ : SDA2561บริหาร.xls [36.50 KB]
เอกสารแนบ : SDA2561วิชาการ.xls [37.50 KB]
เอกสารแนบ : SDA2561วิจัย.xls [49.50 KB]
Copyright © The Faculty of Science Chulalongkorn University
016613