กลับเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
รายงานผลการจัดทำผลผลิตและเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 (1 ม.ค.-31 มี.ค.61)
แบบฟอร์ม แผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อตกลงการจัดทำผลผลิตและเป้าหมายตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
04.07.2017 |
เอกสารแนบ : แผน SDA2562 กิจการนิสิต.xlsx [18.35 KB]
เอกสารแนบ : แผน SDA2562 บริการวิชาการ.xlsx [21.94 KB]
เอกสารแนบ : แผน SDA2562 บริหาร.xlsx [16.81 KB]
เอกสารแนบ : แผน SDA2562 วิจัย.xlsx [21.34 KB]
เอกสารแนบ : แผน SDA2562 วิชาการ.xlsx [17.33 KB]
เอกสารจัดทำ ข้อตกลงการจัดทำผลผลิตและเป้าหมายตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
Copyright © The Faculty of Science Chulalongkorn University
024656