ร่างนโยบายเสนอหรือรับนโยบายมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อจัดทำรายละเอียดเสนอพิจารณา ดำเนินการทำรายละเอียดโครงการต่างๆ ตามนโยบาย ดำเนินการด้านแผนพัฒนาการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์

Copyright © The Faculty of Science Chulalongkorn University
030952