โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการยกระดับจุฬาฯ สู่ความเป็นเลิศระดับโลกด้านฟิสิกส์รากฐาน
โครงการ University Social Responsibility และพัฒนาวิชาการ
โครงการสร้างความเชื่อมโยงการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และเอกชนตามนโยบาย Food Innopolis
การปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ( University Reprofile)
12.01.2017 |
เอกสารแนบ : ข้อมูล Reprofile.xlsx [17.78 KB]
Copyright © The Faculty of Science Chulalongkorn University
030966