กรุณากรอกชื่อและอีเมล์เพื่อรับ
   ข่าวสารจากทางคณะวิทยาศาสตร์
โครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก ที่จ่ายทุนให้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 40 โครงการ
05.09.2018 |
เอกสารแนบ : คก.A Development of Communication and Alert [ 17.82 KB ] คก.Identification of potential bee [ 17.93 KB ] คก.Non-intermittent hybrid solar converter [ 17.91 KB ] คก.Probing merchanisms of and improving [ 17.85 KB ] คก.Sequencing and Characterization [ 17.81 KB ] คก.Synthesins of a galactrofuranose affinity [ 17.81 KB ] คก.Synthesis and applications [ 17.81 KB ] คก.การจัดทำมาตรฐานผงบุกและการนำไปใช้ [ 18.10 KB ] คก.พัฒนาความเสถึยร รูปแบบ และการวิเคราะห์ [ 215.50 KB ] คก.ระบบตรวจสอผลิตภัณฑ์ด้วยการประมวลผลภาพ [ 18.17 KB ] คก.ทดสอบประสิทธิภาพไส้เดือน [ 173.50 KB ] คก.การปรับปรุงเนื้อสัมผัสปลาทูน่า [ 174.50 KB ] คก.ความหลากหลายชีวภาพจุลินทรีย์ [ 213.50 KB ] คก.พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดดีเอ็นเอฐานกระดาษ [ 214.00 KB ] คก.สกัดเซริซีนจากไหมแบบคัดเลอก [ 214.00 KB ] คก.วิจัยการสกัดเซริซีนจากไหมแบบคัดเลือกขนาด [ 174.50 KB ] คก.ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกิริยาชีวมวล [ 174.00 KB ] คก.การพัฒนาสภาวะกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย [ 174.00 KB ] คก.การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารหมัก [ 176.50 KB ] คก.ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกริยาชีวมวลตามตัว [ 216.50 KB ] คก.ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกิริยา [ 215.00 KB ] คก.ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม [ 217.00 KB ] คก.การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากน้ำลำไยv3 [ 175.50 KB ] คก.จุลกายวิภาคศาสตร์ปุ่มลิ้นอ้น [ 175.00 KB ] คก. Comparison of the effects of dietary [ 12.17 KB ] คก.Bacterial engineering and condition [ 12.17 KB ] คก.การศึกษาด้านสนามแม่เหล็กโลกและอวกาศ [ 11.83 KB ] คก.ห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองตามมาตรฐาน GMP [ 12.71 KB ] คก.การสำรวจและติดตามคุณภาพน้ำในระบบ CU-ERP [ 12.30 KB ] คก.ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบในระบบ CU-ERP [ 10.82 KB ] คก.Characterization of an immune-related ในระบบ CU-ERP [ 10.84 KB ] คก.พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเมล็ดบีดส์ฟักทอง [ 175.00 KB ] คก.การลดต้นทุนผ่านการจัดการของเสีย [ 18.21 KB ] คก.การวิเคราะห์จีโนมและเครือข่ายวิถี [ 18.24 KB ] คก.การสำรวจและติดตามคุณภาพน้ำใต้ดิน [ 18.36 KB ] ยีนควบคุมลักษณะคุณค่าทางอาหารของข้าว [ 18.28 KB ] คก.การลดต้นทุนผ่านการจัดการของเสีย [ 18.21 KB ] คก.การวิเคราะห์จีโนมและเครือข่ายวิถี [ 18.24 KB ] คก.การสำรวจและติดตามคุณภาพน้ำใต้ดิน [ 18.36 KB ] คก.ยีนควบคุมลักษณะคุณค่าทางอาหารของข้าว [ 18.28 KB ]
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © The Faculty of Science Chulalongkorn University
041013