กรุณากรอกชื่อและอีเมล์เพื่อรับ
   ข่าวสารจากทางคณะวิทยาศาสตร์
โครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก ที่จ่ายตรงให้นักวิจัย ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 32 โครงการ
11.09.2018 |
เอกสารแนบ : คก.แผ่นปิดแผลต้านจุลินทรีย์ทำจากไคโตซาน [ 17.94 KB ] คก.กระบวนการผลิตโปรตีนเข้มข้นผง [ 17.73 KB ] คก.กราฟินควอนตัมดอทในงานตรวจวัดเชิงแสง [ 17.95 KB ] คก.การเตรียมยางธรรมชาติดัดแปรด้วยสารประกอบ [ 17.93 KB ] คก.การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย [ 17.91 KB ] คก.การศึกษาผลของอายุและเพศต่อเมทาบอลิซึม [ 17.95 KB ] คก.การศึกษาหายีนที่เป็นสาเหตุของโรคลมชัก [ 17.95 KB ] คก.งานบนกราฟที่ได้จากกึ่งกรุปการแปลง [ 17.92 KB ] คก.วิถีชีวสังเคราะห์ของฟธิโอคอล [ 17.96 KB ] คก.สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและปะการัง [ 17.97 KB ] คก.บูรณาการเทแทโบโลมิกส์ [ 213.00 KB ] คก.การพัฒนาตัวเร่งปฏิกริยาชนิดวิวิธ [ 213.00 KB ] คก.การพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟมยาง [ 173.50 KB ] คก.บูรณาการเมแทโบโลมิกส์ [ 173.50 KB ] คก.ศึกษาโครงสร้างบริเวณให้กำเนิดดาวฤกษ์ [ 173.50 KB ] คก.Thailand Young BMB Camp 2 [ 173.50 KB ] คก.ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกิริยาชีวมวล [ 173.50 KB ] คก.การเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล [ 216.00 KB ] คก.การระบุโหมดปกติอย่างมีประสิทธิภาพ [ 216.00 KB ] คก.การพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์เข้มข้นไล่แมลง [ 216.00 KB ] คก.การติดตามลงานวิจัยร่วมภาคอุตสาหกรรม [ 216.00 KB ] คก.ความหลากหมายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ [ 216.00 KB ] คก.หน้าที่ของmiRNAs.ในระบบภูมิคุ้มกันกุ้ง [ 175.00 KB ] คก.ติดตามและประเมินโครงการวิจัยฯ [ 175.50 KB ] คก.การขึ้นต่อกันแบบปริยาย [ 11.73 KB ] คก.วัสดุพอสิตยางธรรมชาติ (สกว.) [ 174.50 KB ] คก.ความสัมพันธ์และซึสเต็มมาติกส์ของหนอนผีเสื้อ (สกว.) [ 11.52 KB ] คก.การตอบสนองทางเมแทบอลิซึม [ 18.00 KB ] คก.การสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้เสมือนจริง [ 18.02 KB ] คก.ความสัมพันธ์และซีเต็มมาติกส์ของหนอนผีเสื้อ [ 18.01 KB ] คก.ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบชุดโครงการพัฒนา [ 215.50 KB ] บทบาท Clathrin-mediated endocytosis [ 18.02 KB ]
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © The Faculty of Science Chulalongkorn University
041015