กรุณากรอกชื่อและอีเมล์เพื่อรับ
   ข่าวสารจากทางคณะวิทยาศาสตร์
โครงการบริการวิชาการที่ได้รับการยกงบประมาณ ปีงบประมาณ2561 จำนวน 43 โครงการ
05.09.2018 |
เอกสารแนบ : คก. R for Bioinformatics and Data [ 18.51 KB ] คก.อบรมการผลิตผบบจุภัณฑ์อ่อนนิ่ม [ 18.41 KB ] คก. ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาการผลิตแป้งจากกระบวนการสกัดแบบแห้ง [ 141.84 KB ] คก.จัดประชุมเรื่องการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นและขยะในทะเลในแนวปะการัง [ 139.94 KB ] คก.อบรมความปลอดภัย [ 141.37 KB ] คก.ดาราศาสตร์โอลิมปิก [ 159.33 KB ] คก.The 14th Thailand Biology Olympiad [ 177.00 KB ] คก.การสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ำลำไย [ 173.50 KB ] คก.ศึกษาแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับปฏิญญาตามพันธกรณี [ 175.50 KB ] คก.ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง [ 175.50 KB ] ปรับปรุง The 14th Thailand Biology Olymiad [ 177.00 KB ] คก. การวิเคราะห์สำดับเบสของประชาคมจุลินทรีย์จากใบไม้ [ 176.00 KB ] คก.การวิเคราะห์ลำดับเบสประชาคมแบคทีเรียจากลำไส้กุ้ง [ 174.50 KB ] คก.จัดประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ [ 175.50 KB ] คก.อบรมหลักสูตรการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย [ 176.00 KB ] คก.การระบุลักษณะตัวแทนยีน [ 215.50 KB ] คก.การวิเคราะห์สำดับเบสประชาคมจุลินทรีย์ากใบไม้ [ 215.50 KB ] คก.การวิเคราะห์สำดับประชาคมแบคทีเรียจากลำไส้กุ้ง [ 214.00 KB ] คก.หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย [ 215.50 KB ] คก.ความปลอดภัยทางชีวภาพ [ 175.50 KB ] คก.ออกแบบ ติดตั้ง [ 12.89 KB ] คก.จัดการประชุมระดับนานาชาติสาขาชีวเคมี ครั้งที่ 6 [ 178.00 KB ] 1.5 Electronic Detecttion-1 [ 173.50 KB ] Thailand Young BMB Camp 2-1 [ 173.50 KB ] คก.ฟิสิกส์สัปยุทธ์ ปี 61 [ 176.50 KB ] โครงการ WPI บนระบบ CU-ERP [ 178.00 KB ] การประชุมนานาชาติ (CAA6) CU-ERP [ 11.61 KB ] คก.วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสารสนเทศ [ 175.00 KB ] อาหารเสริมบำรงน้ำนมแม่ CU-ERP [ 11.26 KB ] บริหารจัดการวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน CU-ERP(1) [ 11.09 KB ] งบ คก.เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ CU SCI [ 177.00 KB ] คก.อบรมความก้าวหน้าเทคโนการพิมพ์ [ 174.50 KB ] คก.จัดประชุมนานาชาติ23 [ 12.30 KB ] คก.ปรับพื้นฐานทางเคมีฯ [ 175.50 KB ] คก.ฝึกอบรมความปลอดภัย [ 12.18 KB ] คก.โอมิกส์ [ 179.50 KB ] คก.ด้านจุลชีววิทยา [ 12.75 KB ] คก.ให้คำปรึกษาการผลิตน้ำมันจากขยะ [ 18.56 KB ] คก.การสอนวิชาฟิสิกส์วิทย์ [ 18.03 KB ] คก.วัสดุดับเบิ้ลเพอรอฟสไกด์ [ 216.00 KB ] คก.วิทยาศาสตร์โอมิกส์ [ 19.08 KB ] คก.อบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ [ 216.50 KB ] คก.อาหารเสริมบำรุงนม [ 18.15 KB ]
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © The Faculty of Science Chulalongkorn University
041016