ผศ. ดร. สกุลธรรม เสนาะพิมพ์
รองคณบดี
ผศ. ดร. ศรันญา มณีโรจน์
ผู้ช่วยรองคณบดี (ด้านระบบสารสนเทศ)
นางสาว กุนทินี สุวรรณกิจ
ผู้ช่วยคณบดี/ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านประกันคุณภาพ (QMR)
นาง สมศรี พินัยนิติศาสตร์
หัวหน้างานนโยบายและแผน
นางสาว นันทา ศรีส่งทรัพย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน

Copyright © The Faculty of Science Chulalongkorn University
030958