แผนบริการวิชาการภาควิชา
29.01.2018 |
เอกสารแนบ : 2301 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 คณิต.xls [79.00 KB]
เอกสารแนบ : 2302 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เคมี.xls [78.00 KB]
เอกสารแนบ : 2303 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ชีววิทยา.xls [71.50 KB]
เอกสารแนบ : 2304 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ฟิสิกส์.xls [75.50 KB]
เอกสารแนบ : 2305 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 พฤกษศาสตร์.xls [70.00 KB]
เอกสารแนบ : 2306 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เคมีเทคนิค.xls [82.50 KB]
เอกสารแนบ : 2309 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ทะเล.xls [70.00 KB]
เอกสารแนบ : 2310 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ชีวเคมี.xls [71.50 KB]
เอกสารแนบ : 2311 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 วัสดุศาสตร์.xls [72.50 KB]
เอกสารแนบ : 2312 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 จุลชีววิทยา.xls [79.50 KB]
เอกสารแนบ : 2313 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ภาพถ่าย.xls [70.00 KB]
นิยาม KPI ปีงบประมาณ 2560 สำหรับภาควิชา
01.03.2017 |
แบบฟอร์มรายงานผล KPI 2559
25.11.2016 |
เอกสารแนบ : วิชาการ.zip [18.63 KB]
เอกสารแนบ : กิจการนิสิต.zip [30.97 KB]
เอกสารแนบ : นานาชาติ.zip [46.41 KB]
เอกสารแนบ : บริการวิชาการ.zip [48.47 KB]
เอกสารแนบ : ฝ่ายบริหาร.zip [1.68 MB]
เอกสารแนบ : วิจัย.zip [61.31 KB]
Copyright © The Faculty of Science Chulalongkorn University
024664