แบบฟอร์มสำหรับ KPI ปีงบประมาณ 2561
08.06.2018 |
เอกสารแนบ : 010302.xlsm [30.70 KB]
เอกสารแนบ : 010303.xlsm [30.04 KB]
เอกสารแนบ : 020302.docx [15.18 KB]
เอกสารแนบ : 020603.xlsm [30.04 KB]
เอกสารแนบ : 020607.xlsm [30.63 KB]
เอกสารแนบ : 020610-11.xlsm [28.12 KB]
เอกสารแนบ : 030101.xlsm [28.37 KB]
เอกสารแนบ : 030201.xlsm [77.05 KB]
เอกสารแนบ : 04010201.xlsm [198.15 KB]
เอกสารแนบ : 04020104-07.xlsm [33.01 KB]
เอกสารแนบ : 04020202-03.xlsm [30.43 KB]
เอกสารแนบ : 04020205-06.xlsm [29.27 KB]
เอกสารแนบ : 02020101-02.xlsm [27.14 KB]
เอกสารแนบ : 02020103-04.xlsm [27.85 KB]
เอกสารแนบ : 02020105-06.xlsm [26.71 KB]
เอกสารแนบ : 02020107-08.xlsm [27.32 KB]
เอกสารแนบ : SKPI 4.2 & 6.3.xlsx [16.96 KB]
เอกสารแนบ : SKPI 4.3.xlsx [10.54 KB]
เอกสารแนบ : SKPI 4.4.xlsx [10.64 KB]
เอกสารแนบ : SKPI 5.1 .xlsx [14.58 KB]
เอกสารแนบ : SKPI 6.4 .xls [38.50 KB]
เอกสารแนบ : SKPI 15.1 .xls [28.00 KB]
นิยาม KPI ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2562 สำหรับภาควิชา
28.05.2018 |
แผนบริการวิชาการภาควิชา
29.01.2018 |
เอกสารแนบ : 2301 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 คณิต.xls [79.00 KB]
เอกสารแนบ : 2302 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เคมี.xls [78.00 KB]
เอกสารแนบ : 2303 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ชีววิทยา.xls [71.50 KB]
เอกสารแนบ : 2304 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ฟิสิกส์.xls [75.50 KB]
เอกสารแนบ : 2305 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 พฤกษศาสตร์.xls [70.00 KB]
เอกสารแนบ : 2306 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เคมีเทคนิค.xls [82.50 KB]
เอกสารแนบ : 2309 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ทะเล.xls [70.00 KB]
เอกสารแนบ : 2310 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ชีวเคมี.xls [71.50 KB]
เอกสารแนบ : 2311 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 วัสดุศาสตร์.xls [72.50 KB]
เอกสารแนบ : 2312 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 จุลชีววิทยา.xls [79.50 KB]
เอกสารแนบ : 2313 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ภาพถ่าย.xls [70.00 KB]
นิยาม KPI ปีงบประมาณ 2560 สำหรับภาควิชา
01.03.2017 |
Copyright © The Faculty of Science Chulalongkorn University
030955