กลับเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
  • การจัดทำแผนกำลังคน

    ดำเนินการจัดทำแผนกำลังคนของคณะวิทยาศาสตร์ โดยศึกษา วิเคราะห์ภาระงาน สำรวจความต้องการอัตรา เพื่อจัดทำเป็นทางเลือกในการจ...

Copyright © The Faculty of Science Chulalongkorn University
030939