• งานด้านงบประมาณ

    มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำงบประมาณประจำปี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.งบประมาณแผ่นดิน 2.งบประมาณเงินรายได้ 3.งบประมาณในส่วนโครงก...

Copyright © The Faculty of Science Chulalongkorn University
030962